ماشین ها

دو اتومبیل به رنگ های آبی و قرمز وجود دارد که ماشین آبی با سرعت 60  کیلومتر در ساعت و ماشین قرمز 40 کیلومتر در ساعت حرکت می کند. زمان شروع حرکت هر دوی آن ها یکی است اما این دو اتومبیل در یک نقطه از یکدیگر عبور می کنند. چگونه ممکن است؟

دو اتومبیل به رنگ های آبی و قرمز وجود دارد که ماشین آبی با سرعت 60 کیلومتر در ساعت و ماشین قرمز 40 کیلومتر در ساعت حرکت می کند. زمان شروع حرکت هر دوی آن ها یکی است اما این دو اتومبیل در یک نقطه از یکدیگر عبور می کنند. چگونه ممکن است؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم