مصاحبه شغلی

روزی دختری برای مصاحبه شغلی شرکتی رفت و پس از پر کردن فرم در قسمت مشخصات این گونه نوشت


کارمندان اون شرکت فکر کردن که دختر آن ها را دست انداخته است و فرم را پاره کردند و دور ریختند. اما دختر اعتراض کرد و گفت که من فرم را درست پر کرده بودم.

آیا شما می توانید بگید که مشخصات دختر چی بود؟

روزی دختری برای مصاحبه شغلی شرکتی رفت و پس از پر کردن فرم در قسمت مشخصات این گونه نوشت کارمندان اون شرکت فکر کردن که دختر آن ها را دست انداخته است و فرم را پاره کردند و دور ریختند. اما دختر اعتراض کرد و گفت که من فرم را درست پر کرده بودم. آیا شما می توانید بگید که مشخصات دختر چی بود؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم