قاتل کیست

دریکی از روزهای تابستان سال 1399 یک قتل اتفاق افتاد، کاراگاه به سه نفر مشکوک شد آشپز، دوست زن و خدمتکار
کاراگاه از این سه نفر بازجویی کرد
آشپز: در زمان قتل مشغول آشپزی بودم. 
دوست زن: در یکی از بازار های شلوغ شهر برای گردش رفته بودم. 
خدمتکار: خانه را تمیز میکردم. 
قاتل کیست؟

دریکی از روزهای تابستان سال 1399 یک قتل اتفاق افتاد، کاراگاه به سه نفر مشکوک شد آشپز، دوست زن و خدمتکار کاراگاه از این سه نفر بازجویی کرد آشپز: در زمان قتل مشغول آشپزی بودم. دوست زن: در یکی از بازار های شلوغ شهر برای گردش رفته بودم. خدمتکار: خانه را تمیز میکردم. قاتل کیست؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم