قتل مشکوک

در تیرماه مردی به قتل رسید 
شرلوک هلمز  به چهار نفر مشکوک شد
 زن مرد ،خدمتکار ،اشپز،نگهبان
زن گفت که مشغول خوابیدن بودم  
خدمتکار گفت داشتم آتش شومینه روشن میکردم 
آشپز گفت در حال خریدن مواد غذایی بودم 
نگهبان گفت داشتم کشیک میدادم 
کدام از آن ها قاتل است؟

در تیرماه مردی به قتل رسید شرلوک هلمز به چهار نفر مشکوک شد زن مرد ،خدمتکار ،اشپز،نگهبان زن گفت که مشغول خوابیدن بودم خدمتکار گفت داشتم آتش شومینه روشن میکردم آشپز گفت در حال خریدن مواد غذایی بودم نگهبان گفت داشتم کشیک میدادم کدام از آن ها قاتل است؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم