قاتل کیست

در یک شب زمستانی ساعت ۸ خانوم آنه به قتل ميرسه .
در اون زمان چهار نفردر خانه بودند .
آشپز ،خدمتکار،پیشخدمت و نظافت چی.
کاراگاه از آن ها میپرسه در اون زمان چی کار می کردند.
آشپز:در حال پختن شام بودم.
خدمتکار :در حیاط خانه زیر آفتاب گرم وسوزان مطالعه می کردم.
پیشخدمت: ظرف های شام را روی میز میچیدم‌.
نظافت چی: در حال نظافت خانه بودم.
گاراگاه دستور داد مجرم را دستگیر کنند .
مجرم کدامیک از این چهار نفر هست؟

در یک شب زمستانی ساعت ۸ خانوم آنه به قتل ميرسه . در اون زمان چهار نفردر خانه بودند . آشپز ،خدمتکار،پیشخدمت و نظافت چی. کاراگاه از آن ها میپرسه در اون زمان چی کار می کردند. آشپز:در حال پختن شام بودم. خدمتکار :در حیاط خانه زیر آفتاب گرم وسوزان مطالعه می کردم. پیشخدمت: ظرف های شام را روی میز میچیدم‌. نظافت چی: در حال نظافت خانه بودم. گاراگاه دستور داد مجرم را دستگیر کنند . مجرم کدامیک از این چهار نفر هست؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم