قاتل کیست

در  ۱۵ بهمن آقای احمدی به قتل میرسد 
کارگاه به ۵ نفر مشکوک میشود 
دوست آقای احمدی ، همسرش ، پرستار بچه ،باغبانش و نگهبانش  
کارگاه از هر کدام پرسید زمان قتل چه کار میکردند
دوست آقای احمدی: داشتم کتاب می خواندم 
همسرش : داشتم غذا درست میکردم
پرستار بچه: داشتم از بچه مراقبت می کردم 
باغبان: داشتم به درختان آب میدادم
نگهبان: داشتم نگهبانی میدادم 
به نظر شما کدوم یک قاتل هستند

در ۱۵ بهمن آقای احمدی به قتل میرسد کارگاه به ۵ نفر مشکوک میشود دوست آقای احمدی ، همسرش ، پرستار بچه ،باغبانش و نگهبانش کارگاه از هر کدام پرسید زمان قتل چه کار میکردند دوست آقای احمدی: داشتم کتاب می خواندم همسرش : داشتم غذا درست میکردم پرستار بچه: داشتم از بچه مراقبت می کردم باغبان: داشتم به درختان آب میدادم نگهبان: داشتم نگهبانی میدادم به نظر شما کدوم یک قاتل هستند

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم