قاتل کیست؟

یک پرونده دیگه به کارآگاه رایدر رسیده 

ساعت ۸ شب یکی به اداره پلیس زنگ زد و گریه کنان گفت پدرم مرده. پلیس به خانه مقتول رفت بعد از چند دقیقه کارگاه رایدر رسید و سپس پس از بازجویی توانست قاتل را تشخیص دهد

در آن روز ۵ نفر به دیدن مقتول رفته بودند
دوست مقتول، دکتر مقتول، پدر مقتول،همسر مقتول و شریک کاری مقتول

همسر مقتول:  من برای خرید به بازار رفته بودم وقتی برگشتم دیدم خانه شلوغ است و پلیس در خانه است و ماجرا را فهمیدم

دوست مقتول: من ساعت ۶ صبح پیشش بودم واقعا حالش خوب بود نمیدونم چرا مرده است

دکتر مقتول:طبق برنامه هر روز من پیشش اومدم اورا معاینه کردم باورم نمیشد اون کامل حالش خوب شده بود و بیماری را شکست داده بود

پدر مقتول: وقتی به خانه اومدم دیدم او مرده و سریع به پلیس تماس گرفتم

شریک مقتول: ما با هم اختلافاتی داشتیم و قرار بود او سهم من را بدهد و جدا شویم

با توجه به اطلاعات که که قاتل کیست؟

یک پرونده دیگه به کارآگاه رایدر رسیده ساعت ۸ شب یکی به اداره پلیس زنگ زد و گریه کنان گفت پدرم مرده. پلیس به خانه مقتول رفت بعد از چند دقیقه کارگاه رایدر رسید و سپس پس از بازجویی توانست قاتل را تشخیص دهد در آن روز ۵ نفر به دیدن مقتول رفته بودند دوست مقتول، دکتر مقتول، پدر مقتول،همسر مقتول و شریک کاری مقتول همسر مقتول: من برای خرید به بازار رفته بودم وقتی برگشتم دیدم خانه شلوغ است و پلیس در خانه است و ماجرا را فهمیدم دوست مقتول: من ساعت ۶ صبح پیشش بودم واقعا حالش خوب بود نمیدونم چرا مرده است دکتر مقتول:طبق برنامه هر روز من پیشش اومدم اورا معاینه کردم باورم نمیشد اون کامل حالش خوب شده بود و بیماری را شکست داده بود پدر مقتول: وقتی به خانه اومدم دیدم او مرده و سریع به پلیس تماس گرفتم شریک مقتول: ما با هم اختلافاتی داشتیم و قرار بود او سهم من را بدهد و جدا شویم با توجه به اطلاعات که که قاتل کیست؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم