خطای تصویر مزرعه

چند خطای عمدی در این تصویر میابید؟