راه نجات

کدام درب را باید انتخاب کنید تا زنده بمانید؟

۱.دربی که یک قاتل و آدمکش پشت آن است
2.دربی که شیر گرسنه ای پشت آن هست که یک سال غذا نخورده
3.دربی که آتش گرفته

زیر 30 ثانیه نابغه
تا یک دقیقه باهوش

کدام درب را باید انتخاب کنید تا زنده بمانید؟ ۱.دربی که یک قاتل و آدمکش پشت آن است 2.دربی که شیر گرسنه ای پشت آن هست که یک سال غذا نخورده 3.دربی که آتش گرفته زیر 30 ثانیه نابغه تا یک دقیقه باهوش

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم