رمز گاوصندوق

سینا پین کد ۵ رقمی گاوصندوق خود را فراموش کرده است. با این حال، اطلاعاتی درباره ی اعداد پین کد خود دارد:
-جمع رقم های پنجم و سوم پین کد برابر با چهارده است.
-رقم اول، یک واحد از دو برابر رقم دوم کمتر است.
-رقم چهارم، یک واحد از رقم دوم بیشتر است.
-جمع رقم های دوم و سوم برابر با ده است.
-جمع رقم های پین کد برابر با  ۳۰ است.

با توجه به این اطلاعات، پین کد سینا را تعیین کنید.

سینا پین کد ۵ رقمی گاوصندوق خود را فراموش کرده است. با این حال، اطلاعاتی درباره ی اعداد پین کد خود دارد: -جمع رقم های پنجم و سوم پین کد برابر با چهارده است. -رقم اول، یک واحد از دو برابر رقم دوم کمتر است. -رقم چهارم، یک واحد از رقم دوم بیشتر است. -جمع رقم های دوم و سوم برابر با ده است. -جمع رقم های پین کد برابر با ۳۰ است. با توجه به این اطلاعات، پین کد سینا را تعیین کنید.

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم