تست شخصیت ترسناک

ابتدا چه چیزی را در تصویر می‌بینید؟

زنی در حال نگاه کردن به بیرون پنجره 
جمجمه