قاتل کیه

سه فرزند در خانه خفه شده اند. 
وقتی پدر و مادر آنها از فروشگاه مواد غذایی برمیگردند با جسد فرزندانشان روبرو می شوند. آنها به پلیس زنگ می زنند و بعد از رسیدن پلیس به آنها ماجرا را توضیح میدهند. پلیس به چهار نفر که وقتی پدر و مادر فرزند خانه نبودند مشکوک می شود و از آنها سوالاتی می پرسد.
این چهار نفر، باغبان، آشپز، خدمتکار خانه و پرستار بچه ها هستند. پلیس از آنها می پرسد در زمان وقوع حادثه مشغول چه کاری بودند.
باغبان: درحال آب دادن به گل های داخل اتاق بچه ها
خدمتکار: در حال شستن ظرف ها
آشپز: درحال مرتب کردن مواد غذایی در کابینت ها
پرستار: بعد از خواباندن بچه ها به حمام رفته بود
پلیس بعد شنیدن اظهارات قاتل را دستگیر کرد.
قاتل که بود و پلیس از کجا متوجه شد؟

سه فرزند در خانه خفه شده اند. وقتی پدر و مادر آنها از فروشگاه مواد غذایی برمیگردند با جسد فرزندانشان روبرو می شوند. آنها به پلیس زنگ می زنند و بعد از رسیدن پلیس به آنها ماجرا را توضیح میدهند. پلیس به چهار نفر که وقتی پدر و مادر فرزند خانه نبودند مشکوک می شود و از آنها سوالاتی می پرسد. این چهار نفر، باغبان، آشپز، خدمتکار خانه و پرستار بچه ها هستند. پلیس از آنها می پرسد در زمان وقوع حادثه مشغول چه کاری بودند. باغبان: درحال آب دادن به گل های داخل اتاق بچه ها خدمتکار: در حال شستن ظرف ها آشپز: درحال مرتب کردن مواد غذایی در کابینت ها پرستار: بعد از خواباندن بچه ها به حمام رفته بود پلیس بعد شنیدن اظهارات قاتل را دستگیر کرد. قاتل که بود و پلیس از کجا متوجه شد؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم