ورودی دانشگاه ایرلند

آیا میتونید به همه سوالها جواب بدید؟