راه نجات

یک روز صبح مری کوچولو در یک قلعه در کاستاریکا به دام افتاد. در این قلعه 4 درب وجود داشت، اما تنها یک درب راه خروج به بیرون بود. هر کدام از این درب ها به جایی باز می شوند؛

درب اول به گدازه های ذوب باز می شود

درب دوم به اتاق یک دلقک قاتل باز می شود که هر کس وارد این اتاق شود، را می کشد

درب سوم به یک اتاق یخ زده باز می شود که سریع بسته شده و دیگر باز نمی شود

درب چهارم به اتاقی باز می شود که در آن یک پلیس، هر مرد و زنی که وارد اتاق شوند را می کشد

مری کدام درب را باید انتخاب کند؟

یک روز صبح مری کوچولو در یک قلعه در کاستاریکا به دام افتاد. در این قلعه 4 درب وجود داشت، اما تنها یک درب راه خروج به بیرون بود. هر کدام از این درب ها به جایی باز می شوند؛ درب اول به گدازه های ذوب باز می شود درب دوم به اتاق یک دلقک قاتل باز می شود که هر کس وارد این اتاق شود، را می کشد درب سوم به یک اتاق یخ زده باز می شود که سریع بسته شده و دیگر باز نمی شود درب چهارم به اتاقی باز می شود که در آن یک پلیس، هر مرد و زنی که وارد اتاق شوند را می کشد مری کدام درب را باید انتخاب کند؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم