قاتل کیست

آقای احمدی درخانه ی خود به قتل میرسد 
پلیس به 5 نفر مشکوک می شود 
باغبان 
آشپز
همسر مقتول
پیشخدمت
خدمتکار

 پلیس از آن ها میپرسد هنگام قتل کجا بودن
خدمتکار من بیکار و در حال استراحت بودم
 باغبان در حال هرس کردن درختان بودم
همسر مقتول درحال خرید کردن برای خانه بودم
آشپز در حال آماده کردن صبحانه بودم 
پیشخدمت درحال تمیز کردن اتاقها بودم

 قاتل کیست ؟

آقای احمدی درخانه ی خود به قتل میرسد پلیس به 5 نفر مشکوک می شود باغبان آشپز همسر مقتول پیشخدمت خدمتکار پلیس از آن ها میپرسد هنگام قتل کجا بودن خدمتکار من بیکار و در حال استراحت بودم باغبان در حال هرس کردن درختان بودم همسر مقتول درحال خرید کردن برای خانه بودم آشپز در حال آماده کردن صبحانه بودم پیشخدمت درحال تمیز کردن اتاقها بودم قاتل کیست ؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم