قتل معلم ریاضی

در روز اول سال تحصیلی، یک معلم ریاضی کشته شد. پلیس 4 مظنون داشت: باغبان، معلم جغرافیا، مربی ورزش و مدیر مدرسه
 پلیس در بازجویی به این شواهد رسید؟

باغبان بوته ها را را کوتاه میکرده
معلم جغرافیا یک آزمون نیمه ساله داشته
مربی ورزش بازی بسکتبال را انجام میداده
مدیر در دفترش بوده

قاتل بلافاصله  دستگیر شد. 
به نظر شما چه کسی معلم ریاضی را کشته و پلیس چگونه فهمید ؟

در روز اول سال تحصیلی، یک معلم ریاضی کشته شد. پلیس 4 مظنون داشت: باغبان، معلم جغرافیا، مربی ورزش و مدیر مدرسه پلیس در بازجویی به این شواهد رسید؟ باغبان بوته ها را را کوتاه میکرده معلم جغرافیا یک آزمون نیمه ساله داشته مربی ورزش بازی بسکتبال را انجام میداده مدیر در دفترش بوده قاتل بلافاصله دستگیر شد. به نظر شما چه کسی معلم ریاضی را کشته و پلیس چگونه فهمید ؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم