شام آخر

زنی دوستش را به صرف شام به خانه ی خود دعوت می کند، او برای شام ،کباب و پوره ی سیب زمینی درست می کند. برای دسر ، زن یک سیب را دو نیمه می کند ، یک نصفه ی آن  رابه همراه مقداری خامه ی شیرین  به دوستش می دهد و 
بقیه ی خامه در ظرف  دیگری باقی می ماند .
زن میزبان نصفه ی خودش از همان سیب  را می خورد . دوست زن بر اثر مسمومیت می میرد . اما زن میزبان علیرغم این که از همان سیب خورده بود، زنده می ماند . چه اتفاقی افتاده است ؟

زنی دوستش را به صرف شام به خانه ی خود دعوت می کند، او برای شام ،کباب و پوره ی سیب زمینی درست می کند. برای دسر ، زن یک سیب را دو نیمه می کند ، یک نصفه ی آن رابه همراه مقداری خامه ی شیرین به دوستش می دهد و بقیه ی خامه در ظرف دیگری باقی می ماند . زن میزبان نصفه ی خودش از همان سیب را می خورد . دوست زن بر اثر مسمومیت می میرد . اما زن میزبان علیرغم این که از همان سیب خورده بود، زنده می ماند . چه اتفاقی افتاده است ؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم