همسر قاتل

یک روز صبح کارآگاه با همسرش دعوا کرد و بدون اینکه تلفن همراه و کلیدش را بردارد از خانه بیرون رفت. وقتی شب به خانه برگشت همکارش، همسرش و یک جسد را در خانه دید. همسر استیونز ماجرا را این گونه تعریف کرد:
در اتاق نشیمن نشسته بودم که صدای زنگ در را شنیدم. فکر کردم شوهرم است و در را باز کردم. اما یک مرد جنایتکار مرا هل داد و مجبور شدم او را با چاقو بزنم.
کارگاه دستور داد پلیس همسرش را دستگیر کند، چون قصد داشت او را بکشد.
کارآگاه چطور این را فهمید؟

یک روز صبح کارآگاه با همسرش دعوا کرد و بدون اینکه تلفن همراه و کلیدش را بردارد از خانه بیرون رفت. وقتی شب به خانه برگشت همکارش، همسرش و یک جسد را در خانه دید. همسر استیونز ماجرا را این گونه تعریف کرد: در اتاق نشیمن نشسته بودم که صدای زنگ در را شنیدم. فکر کردم شوهرم است و در را باز کردم. اما یک مرد جنایتکار مرا هل داد و مجبور شدم او را با چاقو بزنم. کارگاه دستور داد پلیس همسرش را دستگیر کند، چون قصد داشت او را بکشد. کارآگاه چطور این را فهمید؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم