چگونه فرار کند؟

مرد ماجراجویی ربوده شد و در قلعه ای ای حبس شد. 
زندان قلعه 4 در داشت و او می توانست از طریق یکی از آنها فرار کند. پشت درب اول مکانی بسیار سرد وجود دارد که باعث می شود او به کام مرگ برسد. کوسه های بسیار گرسنه پشت درب دوم قرار دارند. اتاق پشت درب سوم با گاز سمی پر شده است. و پشت چهارمین درب آفتاب شدیدی وجود دارد که همه چیز را می سوزاند. بنظر شما این مرد چگونه می تواند فرار کند؟

مرد ماجراجویی ربوده شد و در قلعه ای ای حبس شد. زندان قلعه 4 در داشت و او می توانست از طریق یکی از آنها فرار کند. پشت درب اول مکانی بسیار سرد وجود دارد که باعث می شود او به کام مرگ برسد. کوسه های بسیار گرسنه پشت درب دوم قرار دارند. اتاق پشت درب سوم با گاز سمی پر شده است. و پشت چهارمین درب آفتاب شدیدی وجود دارد که همه چیز را می سوزاند. بنظر شما این مرد چگونه می تواند فرار کند؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم